Turkey Avocado Club Sandwich
at Obetsanova Kashta in Bansko